Algemene voorwaarden:

 • Eigen verantwoordelijkheid: Het doel van de therapie is het verhogen van de zelfredzaamheid. U bent zelf verantwoordelijk voor uw proces, voor het aangeven van uw grenzen (naar de begeleider) en voor de keuzes die u maakt. De begeleiding door SoulNature is ondersteunend, maar neemt de verantwoordelijkheid niet van u over.
 • Medische vragenlijst: Tijdens de intake kan u gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen, omdat er voor bepaalde therapievormen contra-indicaties kunnen zijn. Vult u de vragenlijst niet naar waarheid in, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.
 • Kwaliteitsbewaking: Bij aanvang van de therapie zullen de therapiedoelen worden opgesteld; deze zullen per 5 sessies geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Na afronding van de therapie zal u gevraagd worden om een evaluatie in te vullen.
 • Klachten en geschillen: Mocht u zich onheus bejegend voelen door de therapeut of anderszins feedback hebben, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om dat aan te geven. Klachten en meningsverschillen worden in principe onderling uit gepraat. Komen we er samen niet uit en belemmert dat het therapieproces, dan kan de geschillencommissie SCAG worden ingeschakeld. Heeft u klachten die raken aan de beroepsethiek dan kunt een beroep doen op het tuchtrecht. Hoe dat in z’n werk gaat is te vinden op www.rbcz.nu.
 • Wettelijke verplichtingen: SoulNature is verplicht te voldoen aan de AVG, de WBGO, de Wkkgz en de beroepscode. Hieronder vallen o.a. de geheimhoudingsplicht, de meldingsplicht en de dossierplicht.
  Samen met deze begeleidingsvoorwaarden ontvangt u een privacy-document.
  U kunt bij de therapeut inzage krijgen in het register van verwerkingsactiviteiten en in uw dossier.
  Alles wat tijdens de therapie gebeurt valt onder het beroepsgeheim. Informatie zal alleen aan derden worden verstrekt na schriftelijke toestemming van u. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
  • meldplicht bij sterke vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld; in dit geval kan het belang van het slachtoffer zwaarder wegen dan de geheimhoudingsplicht en
  • specifieke psychiatrische of fysieke noodsituaties. In dit geval zal de therapeut op eigen initiatief de benodigde instanties inschakelen.
 • Afspraken annuleren: Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie en uitsluitend via info@soulnature.nl of telefonisch. Bij afzegging minder dan 24 van tevoren wordt het sessiebedrag in rekening gebracht, omdat er op zo’n korte termijn geen vervangende afspraken meer kunnen worden ingepland. U betaalt dus voor de gereserveerde tijd.
 • Betaling: De intake wordt in principe cash betaald; de vervolgafspraken kunt u via een giro overschrijving voldoen. U wordt geacht de facturen binnen 14 dagen na dagtekening betaald te hebben. SoulNature werkt vanuit vertrouwen en gaat er van uit dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de tijdige betaling. Bij te late betaling krijgt u maximaal 2 aanmaningen; mocht u dan nog niet betaald hebben dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De incassokosten zijn voor uw rekening.
 • Mailinglist: Als cliënt van SoulNature wordt u opgenomen in de mailinglist. Op de e-mails die u ontvangt zit onderaan de mogelijkheid om u uit te schrijven, waarna u geen algemene e-mails meer ontvangt.